תנאי שימוש

האתר מיועד לספק מידע משפטי, מידע כללי, טיפים, וכן מידע אודות משרד עוה"ד מיטל שי כנפו.זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של עוה"ד מיטל שי כנפו.

עוה"ד מיטל שי כנפו הינה הבעלים הבלעדיים בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בעיצוב האתר, בטקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת עוה"ד מיטל שי כנפו. האתר והמידע המופיע בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד של המשתמש.

עו"ד מיטל שי כנפו אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע המופיע באתר ואשר עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשינויים בחוק ובפסיקה.

עו"ד מיטל שי כנפו ו/או אתר msk.co.il לא תישא באחריות להתאמת המידע באתר לצורכי המשתמש. כן, לא תישא עו"ד מיטל שי נכפו באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר ו/או לכל נזק כספי ו/או אחר אשר ייגרם למשתמש או לצד ג' עקב שימוש במידע המוצג באתר.

הסתמכות על המידע המופיע באתר תהיה על אחריות הגולשים בלבד ולגולשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עוה"ד מיטל שי כנפו ו/או אתר msk.co.il. מובהר בזאת כי המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ולפני הסתמכות על המידע באתר ו/או בכל סוגיה משפטית הנוגעת למידע באתר יש להיוועץ בעורך דין. משרד עו"ד מיטל שי כנפו ו/או אתר msk.co.il לא ישא בכל נזק שיגרם עקב הסתמכות על המידע המופיע באתר ללא קבלת יעוץ משפטי פרטני המותאם לנסיבותיו של כל מקרה.

עו"ד מיטל שי כנפו רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם כל תוכן שנמסר לפרסום בפורום דיני משפחה מכל סיבה שהיא. עו"ד מיטל שי כנפו רשאית גם למחוק כל תוכן כאמור, אפילו כבר פורסם באתר זה בעבר, ללא כל הודעה מוקדמת. עו"ד מיטל שי כנפו שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר ידרש ממנה על פי חוק.

עו"ד מיטל שי כנפו לא תהא אחראית לתוכן המועלה לאתר על ידי גולשים ו/או משתמשים אחרים, ו/או לניסוחם ו/או לאמיתותם ודיוקם. האחריות לבדיקת נכונות המידע באתר ודיוקיו הינה על המשתמש בלבד.

עוה"ד מיטל שי כנפו שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ולהפסיק את מתן השירות, בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש. לא תהיה למשתמש באתר כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי עוה"ד מיטל שי כנפו ו/או אתר msk.co.ilבגין ביצוע השינויים כאמור.

המשתמש ו/או הגולש מתחייב לשפות את עוה"ד מיטל שי כנפו בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרם לה, שינבעו כתוצאה משימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה ו/או כל פעולה אסורה על פי כל חוק ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או במידע בו.

על כל הוראות השימוש באתר והנובע מהם יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתנאי שימוש אלה הינו בבית המשפט המוסמך לפי העניין בעיר אשדוד.

שד' ירושלים 18(מגדלK), משרד 417B, אשדוד
טל: 077-8678518 טל' נייד: 050-8671577
פקס: 08-8678518
אי-מייל: meital@msk.co.il
תחומי עיסוק
דיני משפחה וירושה
מקרקעין
כל הזכויות שמורות מיטל שי כנפו משרד עורכי דין.